Program wyborczy – dr Krzysztof KASZUBA

dr Krzysztof KASZUBA
Wybory Parlamentarne 2015 r. (do Senatu)

PROGRAM

orzel

Andrzej Frycz-Modrzewski 1551 r.
„O poprawie Rzeczpospolitej”‚ Księga I. „O obyczajach”

„Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi. Dlatego bez rady, opinii i kontroli Senatu nic w Rzeczpospolitej ani poza jej granicami czynić się nie godzi.”

Senator RP ma prawo

do przedstawiania projektów uchwał lub, w imieniu grupy 10 senatorów, projektów ustaw. Jeżeli Senat przyjmie projekt ustawy, zostaje on następnie wniesiony do Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza.

DUMNA I SPRAWIEDLIWA  RZECZPOSPOLITA

DUMNA I SPRAWIEDLIWA RZECZPOSPOLITA, to program, który od wielu lat prezentowałem w trakcie wykładów akademickich studentom i słuchaczom studiów podyplomowych:  Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. To program, który od roku 1981 prezentowałem w mediach: radio oraz telewizji publicznej i prywatnej, tygodnikach, gazetach codziennych, podczas wystąpień publicznych na konferencjach, seminariach i różnego typu spotkaniach okolicznościowych.

DUMNA I SPRAWIEDLIWA RZECZPOSPOLITA

Dwa obszary: gospodarka i polityka. Są oczywiście jeszcze inne: nauka, kultura, oświata, sport, wojsko, itd. Koncentruję się na dwóch. Bo one są podstawą jakości i rozwoju pozostałych.

GOSPODARKA

Równe prawa i sprawiedliwe traktowanie wszystkich działających w kraju podmiotów gospodarczych to podstawa i warunek sprawiedliwej i dumnej Polski. Aktualnie Polska jest przykładem m.in. jawnej niesprawiedliwości w zakresie obciążeń podatkowych dla osób prawnych i osób fizycznych.

Propozycja 1. 

Równość podatkowa dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających w Polsce.

Sposób realizacji:

Likwidacja podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. CIT. Obecnie płatnikami są wybrani.

Wprowadzenie powszechnego podatku od przychodów ze sprzedaży ogółem (PP) dla wszystkich działających w Polsce podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw mikro, małych, średnich i dużych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji). W tym oczywiście banków, instytucji finansowych, sieci handlowych, które działają w różnych formach prawnych (spółka akcyjna, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, itd.). Podatek w przedziale od 1% do 3%, zróżnicowany dla sfery produkcji, handlu i usług.

Propozycja 2.

Sprawiedliwy system podatkowy i system zabezpieczenia społecznego, w tym emerytalnego, dla wszystkich Polaków.

Sposób realizacji:

Likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. PIT. Likwidacja aktualnie prowadzonego przez ZUS systemu ubezpieczeń społecznych opartego na obowiązkowych składkach (emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej, zdrowotnej, FP, FGŚW, FEP). System jest niewydolny, niesprawiedliwy, skomplikowany, pracochłonny, energochłonny, kosztowny, antymotywacyjny, nieuczciwy.

Wprowadzenie podatku społecznego (PS), dla każdej formy umowy o pracę. Likwidacja wszelkich ulg, zwolnień, itd. Podatek w wysokości 20% od wynagrodzenia brutto oraz innych dochodów pracobiorców płacony przez pracodawcę. PS w takiej samej wysokości, tj. 20%, dla dochodów z tytułu dywidendy i innych dochodów osób fizycznych z kapitału. Emerytura społeczna (oraz inne świadczenia, np. na dzieci dla biedniejszych) wypłacana przez Fundusz Społeczny, w wysokości od 25% do 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto (w roku poprzednim) w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób.

PP + PS = STABILNE, SPRAWIEDLIWE i EFEKTYWNE DOCHODY
PODATKOWE BUDŻETU PAŃSTWA

Propozycja 3. (regionalna)

Jak najszybciej uruchomić szybką kolej: Rzeszów – Warszawa.

POLITYKA – cele i zasady postępowania

Cel 1.

Walka o dobro i bezpieczeństwo polskiej rodziny.

Cel 2.

Walka o dobre imię Polski i Polaków.

Te dwa cele to nasz wspólny obowiązek, a zwłaszcza przedstawicieli Narodu Polskiego: prezydenta, premiera, senatora, posła, europosła.

Zasada 1.

Polak, a tym bardziej przedstawiciel Narodu Polskiego, prezydent, nie oddaje hołdów niemieckim nazistom.

Zasada 2.

Polak, a tym bardziej przedstawiciel Narodu Polskiego (także urzędnicy MSZ RP), nie wspiera, a zdecydowanie walczy z antypolską, nazistowską, goebbelsowską, stalinowską propagandą. Bez względu na to czy jest ona prowadzona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta Rosji, premiera Izraela, prezydenta Komisji Europejskiej, niemieckich polityków, Światowy Kongres Żydów, szefa CIA, media (np.: CNN, Die Welt).

Zasada 3.

Polak, a tym bardziej przedstawiciel Narodu Polskiego, nie wspiera czcicieli ludobójców spod znaku OUN/UPA Bandery i Szuchewycza.